Activități de dezvoltare

POIM - Modernizarea infrastructurii hardware și software a Sistemului național unic pentru apeluri de urgență
Tipul proiectului: intern
Perioada de implementare: 01.08.2018 - 31.07.2021
Lider proiect/Beneficiar: Serviciul de Telecomunicații Speciale
Rolul STS: beneficiar
Comunicat începere implementare proiect

DESCRIEREA PROIECTULUI

Serviciul de Telecomunicații Speciale, în calitate de beneficiar, a demarat în luna august 2018 implementarea proiectului Modernizarea infrastructurii hardware și software a Sistemului național unic pentru apeluri de urgență, proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 5 „Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor”, Obiectivul strategic 5.2 „Creșterea nivelului de pregătire pentru o reacție rapidă și eficientă la dezastre a echipajelor de intervenție”, în baza contractului de finanțare nr. 208/322/28.08.2018 încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare.

Obiectivul general

Modernizarea sistemului informatic al Sistemului național unic pentru apeluri de urgență (SNUAU) la nivel național, pentru asigurarea unui răspuns prompt și eficient al agențiilor de urgență și al altor autorități responsabile în cazul raportărilor unor urgențe individuale sau colective, respectându-se principiile unei modernizări sustenabile și durabile.

Modernizarea SNUAU va asigura, pe de o parte, creșterea interoperabilității structurilor cu atribuții în domeniul gestionării situațiilor de urgență, un management optim al resurselor de intervenție și disponibilitatea tuturor informațiilor necesare gestionării urgențelor individuale sau colective, oferindu-se un tablou operațional integrat al intervenției la caz, actualizat în timp real, pentru un răspuns cât mai eficient al autorităților, iar, pe de altă parte, o sustenabilitate și durabilitate mai mare a investiției prin adaptarea mai facilă și la un cost mai mic la schimbările tehnologice.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Modernizarea la nivel național a infrastructurii hardware și software a SNUAU, prin adoptarea unei arhitecturi eficiente aliniată bunelor practici în domeniu, pentru o gestionare mai eficientă a situațiilor de urgență și asimilarea cu adaptări minore a noilor standarde din domeniul comunicațiilor de urgență;
2. Creșterea capacitații de primire a mesajelor, informațiilor și apelurilor de urgență generate din medii heterogene, precum și a capacității de răspuns a sistemului la solicitările cetățenilor aflați în situații de urgență, prin distribuirea inteligentă a apelurilor la nivel național, în funcție de gradul de disponibilitate a operatorilor 112/dispecerilor;
3. Reducerea timpului de gestionare a urgențelor atât la nivelul operatorilor 112, cât și la nivelul dispeceratelor agențiilor de urgență, prin implementarea unor funcții de suport specifice fiecărei zone de responsabilitate;
4. Alertarea imediată a entităților înrolate în SNUAU care au responsabilități în gestionarea intervenției într-o situație de amploare și crearea premiselor alertării la nivel local/central și a entităților responsabile neînrolate în SNUAU;
5. Îmbunătățirea posibilităților de preluare și gestionare a informațiilor de localizare asociate apelurilor de urgență în vederea creșterii gradului de acuratețe și de precizie a localizării apelanților aflați într-o situație de urgență;
6. Recepționarea și atașarea la caz a unor informații suplimentare de la apelanți, de tip transmisii video, imagini, date, text în timp real, SMS;
7. Implementarea unor funcționalități extinse de cooperare care să asigure un management eficient în cazul situațiilor de amploare, prin oferirea de comunicații voce-date directe între oricare două entități din sistem și integrarea comunicațiilor radio în aplicația de gestionare a apelurilor de urgență;
8. Dezvoltarea unor instrumente de management centralizate, de comandă și control de tip dashboard pentru factorii decizionali, cu date esențiale și relevante reprezentate GIS, în vederea gestionării eficiente a situațiilor de urgență colective;
9. Implementarea unor mecanisme eficiente de gestionare a resurselor și echipajelor de intervenție care să propună dispecerilor cele mai potrivite resurse, în funcție de diverse criterii (competența, distanța față de incident etc.);
10. Implementarea de mecanisme de acces la date interne/externe care să asigure interoperabilitatea SNUAU cu diverse aplicații și surse de date, prin crearea de interfețe de intrare-ieșire centralizate, standardizate și programabile.

Rezultate preconizate

Rezultatele preconizate vizează modernizarea sistemului informatic al SNUAU, fapt care va asigura pe de o parte creșterea interoperabilității structurilor cu atribuții în domeniul gestionării situațiilor de urgență, un management optim al resurselor de intervenție și disponibilitatea tuturor informațiilor necesare gestionării urgențelor individuale sau colective, oferindu-se un tablou operațional integrat al intervenției la caz, actualizat în timp real, pentru un răspuns cât mai eficient al autorităților, iar pe de altă parte o sustenabilitate și durabilitate mai mare a investiției prin adaptarea mai facilă și la un cost mai mic la schimbările tehnologice.

Data de început a proiectului: 01.08.2018

Data de finalizare a proiectului: 31.07.2021

Valoarea totală a proiectului: 221.739.840 lei, din care 188.478.864,01 lei reprezintă asistența financiară nerambursabilă din Fondul de Coeziune și 33.260.975,99 lei cofinanțarea eligibilă a beneficiarului.

„Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare”

 

 

Extinderea infrastructurii informatice a SNUAU până la nivelul resurselor mobile ale agențiilor de intervenție Ambulanță, SMURD și UPU
07.02.2015 - 22.12.2015

Prin acest proiect, co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, s-a realizat extinderea infrastructurii informatice a SNUAU în scopul transmiterii în format electronic a seturilor relevante de date necesare declanșării intervenției resurselor mobile ale agențiilor de intervenție Ambulanță și SMURD, precum și dezvoltarea sistemului informatic la nivelul UPU, al Serviciilor de Ambulanță Județene și al Dispeceratelor integrate Ambulanță - ISU-SMURD, în vederea gestionării informațiilor asociate intervenției la urgență.

Modernizarea infrastructurii hardware și software a SNUAU la nivelul municipiului București și Ilfov
07.02.2015 - 22.12.2015

Prin acest proiect, co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, s-a realizat modernizarea infrastructurii hardware și software a SNUAU la nivelul municipiului București și al județului Ilfov, îmbunătățirea funcțiilor și serviciilor existente, introducerea de funcții noi cu scopul de a crește interoperabilitatea între componentele sistemului, asigurarea unor servicii moderne de comunicații în caz de urgență atât pentru cetățeni, cât și pentru agențiile de intervenție, care să se plieze pe nevoile de dispecerizare ale acestora, precum și de a perfecționa sistemul în ansamblul său, cu respectarea principiului unei dezvoltări durabile.

Extinderea sistemului informatic pentru realizarea  interoperabilității informaționale în cadrul SNUAU între dispeceratele de urgență ale agențiilor specializate de intervenție ale poliției, ambulanței și pompierilor și stațiile de intervenție ale acestora organizate la nivelul orașelor
04.02.2013 - 04.06.2014

Prin acest proiect, co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, s-a asigurat creșterea capacității de răspuns a SNUAU la solicitarea cetățenilor aflați în situații de urgență în orice localitate de pe teritoriul național. Prin această investiție, s-a realizat interoperabilitatea informațională dintre dispeceratele de urgență ale agențiilor specializate de intervenție organizate la nivelul reședințelor de județ și stațiile de intervenție subordonate, dispuse în orașele din aria județului, optimizând astfel activitățile interne ale dispeceratelor de urgență prin utilizarea mijloacelor specifice TIC.

Interconectarea infrastructurii agențiilor de urgență instituite la nivelul municipiilor (altele decât reședințele de județ) cu infrastructura SNUAU
18.12.2009 - 25.05.2011

Prin acest proiect, co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, s-a creat infrastructura de comunicații necesară pentru interconectarea SNUAU cu stațiile de intervenție ale agențiilor de urgență și transmiterea cazurilor de urgență de la nivel județean până la nivelul municipiilor, altele decât cele reședință de județ. Infrastructura nou creată reprezintă suportul necesar transferului de date și voce intra și inter agenții, de la centrele unice pentru apeluri de urgență până la stațiile de intervenție municipale, facilitând și cooperarea între acestea. Totodată, este asigurată creșterea calității serviciilor de urgență în România și îmbunătățirea accesului cetățenilor la aceste servicii.

 
Dezvoltarea sistemelor informatice pe platforma SNUAU pentru agențiile de urgență la nivelul municipiilor, altele decât reședințele de județ
18.12.2009 - 17.05.2011

Prin acest proiect, co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, s-a vizat creșterea capacității de răspuns a SNUAU la solicitările cetățenilor aflați în situații de urgență prin asigurarea interoperabilității dispeceratelor de urgență ale agențiilor specializate de intervenție, organizate la nivelul municipiilor reședință de județ, cu stațiile de intervenție subordonate dispuse în celelate municipii de pe raza județului. Proiectul permite accesul cetățeanului la serviciile de urgență furnizate de către stat în condiții mult mai eficiente, dar și o optimizare a activitaților interne ale agențiilor specializate de intervenție prin utilizarea mijloacelor specifice TIC.

Infrastructură GIS (Geographic Information System) pentru interoperabilitatea agențiilor de urgență interconectate la SNUAU
04.12.2009 - 03.11.2010

Prin acest proiect, co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, s-a asigurat creșterea capacității de răspuns și a managementului informației geospațiale (alocare și planificare resurse de intervenție la urgențe, zone de responsabilitate, informația de localizare a urgențelor) a SNUAU la solicitările cetățenilor aflați în situații de urgență, în orice punct de pe teritoriul național. Proiectul asigură accesul cetățeanului la serviciile de urgență furnizate de către stat în condiții mult mai eficiente, dar și o optimizare a activităților interne ale agențiilor specializate de intervenție prin utilizarea mijloacelor specifice TIC.

 
CARISMAND - Culture and Risk management in Man-made and Natural Disasters
01.10.2015 - 30.09.2018

Prin acest proiect s-au identificat soluții și strategii de abordare a managementului dezastrelor din perspectiva impactului pe care îl au factorii culturali asupra modului în care oamenii reacționează în fiecare dintre etapele unei situații criză.

Proiectul a facilitat furnizarea unei imagini de ansamblu asupra factorilor culturali care pot influența percepțiile despre risc, emoțiile și comportamentul cetățenilor în contextul dezastrelor și stabilirea unor fundamente teoretice pentru îmbunătățirea politicilor și procedurilor de management al dezastrelor. S-au realizat, de asemenea, analiza legislației, politicilor, reglementărilor și practicilor din diferite state europene în ceea ce privește includerea aspectelor culturale în managementul dezastrelor și identificarea exemplelor de bune practici, precum și analiza posibilităților și practicilor curente privind modul în care aspectele culturale pot întări capacitatea cetățenilor și a comunităților de a se pregăti pentru situații de dezastre, de a avea o reacție eficientă și de a accelera procesul de refacere.
Pe perioada de desfășurare a proiectului s-a dezvoltat o buclă de feedback între stakeholderi și cetățeni pentru a stabili, testa și rafina soluții de bune practici și a beneficia de transferul cunoștințelor și s-a creat un set de instrumente care pot fi utilizate atât de persoanele responsabile de managementul dezastrelor în practica de zi cu zi, cât și de cetățenii interesați în scopul informării, creșterii conștientizării și responsabilizării.

EMYNOS - Next Generation Emergency Communications
01.09.2015 - 01.03.2018

Scopul proiectului a constat în crearea și dezvoltarea unei platforme Next Generation capabile să permită gestionarea apelurilor de urgență de tip „rich media”, care combină apeluri de voce, text și video, constituind astfel un instrument eficient pentru coordonarea comunicării între cetățeni, centrele pentru apeluri de urgență și echipajele de intervenție.
Prin acest proiect s-a urmărit obținerea informației de localizare a apelantului în conformitate cu IETF și ETSI, furnizarea unei soluții care să faciliteze accesul persoanelor cu diferite dizabilități la serviciile de urgență, extensii eCall pentru transmiterea de fotografii și materiale video, precum și utilizarea social media în sprjinul operațiunilor de management al dezastrelor.

HeERO – Harmonized eCall European Pilot
2011 - 2014

HeERO – Harmonized eCall European Pilot este un proiect parțial finanțat de Comisia Europeană prin programul PSP ICT, în care, pe durata a trei ani (ianuarie 2011 – decembrie 2013), nouă state europene au asigurat implementarea, interoperabilitatea și armonizarea sistemului eCall bazat pe numărul unic european de urgență 112.

În cadrul proiectului HeERO, România, reprezentată de Serviciul de Telecomunicații Speciale, a făcut parte dintr-un consorțiu, alături de opt țări europene, care au pregătit infrastructura, testarea serviciului eCall și diseminarea acestei experiențe cu celelalte țări membre sau asociate din Uniunea Europeană.

În contextul acestui proiect, STS a pregătit infrastructura pentru preluarea și gestionarea apelurilor de tip eCall, România devenind astfel prima țară din Europa care utilizează dispozitivele eCall montate pe mașini pentru apelarea automată la numărul unic de urgență 112, în cazul producerii unui accident.

Sistemul eCall este o inițiativă a Comisiei Europene, ce a fost definită în cadrul programului eSafety, care are drept scop creșterea siguranței rutiere și salvarea de vieți omenești.

Recunoașterea performanței SNUAU 112

Evoluția SNUAU 112 din România a fost recunoscută pe plan european prin decernarea mai multor premii.

În cadrul conferințelor anuale EENA (European Emergency Number Association):
•    2009, Bruxelles – “Outstanding Education on 112”
•    2012, Riga – “Outstanding Rescue”
•    2013, Riga – “Outstanding Education on 112”
•    2014, Varșovia – “Outstanding National 112 System Reform”
•    2015, București – “Outstanding Emergency Call Centre”

În cadrul Mobile Communications magazine – Awards Ceremony:
•    2007, București – “The Best Communication Campaign”
•    2012, București – “The Best Education-Information Campaign”

În cadrul The World Congress for Intelligent Transport Systems, desfășurat la Viena în 2012, Comisia Europeană a felicitat România și Serviciul de Telecomunicații Speciale pentru performanțele dobândite în cadrul proiectului de implementare eCall.


Contact
Luni-Vineri: 08:00 - 16:00
Relații cu Publicul
+4021.202.21.88
sau
Serviciul de Telecomunicații Speciale © 2021 Toate drepturile rezervate.